Greenshot hjelp

Version 1.0.2 RC2 – Norsk omsetjing av Ivar Barstad

Innhald

 1. Ta eit skjermknips
  1. Knips område
  2. Knips siste område
  3. Knips vindauge
  4. Knips fullskjerm
  5. Knips Internet Explorer
 2. Å bruke knipsfiksaren
  1. Teikne former
  2. Leggje til tekst
  3. Markering
  4. Sensurering
  5. Skjere skjermknipset
  6. Setje grafikk inn i skjermknips
  7. Gjenbruk av teikna element
  8. Eksportere skjermknipset
 3. Innstillingsdialogen
  1. Generelle innstillingar
  2. Knipsinnstillingar
  3. Ut-innstillingar
  4. Utskriftsinnstillingar
 4. Lyst til å hjelpe?
  1. Vurder ein donasjon
  2. Spre ryktet
  3. Send inn omsetjing

Ta eit skjermknips

Du kan knipse ein del av skjermen ved å bruke Print-tasten
eller ved å høgreklikke Greenshot-ikonet i varselfeltet nedst til høgre.
Det er fleire måtar å knipse skjermen på:

Knips områdePrint

Områdeknipsing let deg ta bilde av ein del av skjermen.
Etter at du har stara områdemodus vil du sjå eit kryss som syner musposisjonen
på skjermen. Klikk og hald inne venstre musknapp og teikn eit rektangel
rund den delen av skjermen du ønskjer å knipse. Når du slepp musknappen
blir det grøne området knipsa.

Du kan bruke Mellomrom-tasten for å bytte mellom områdemodus og
vindaugknipsing.

Om du ønskjer å ta bilde av eit nøyaktig område, kan det ofte vera lettare
å angje eit litt større område enn du ønskjer, for så å skjera til
bildet i Greenshot sin knipsfiksar.

Knips siste område Shift + Print

Om du alt har knipsa eit område eller vindauge
tidlegare, kan du knipse same område/vindauge på nytt med dette valet.

Knips vindauge Alt + Print

Knipsar det aktive vindauget (vanlegvis det som ligg fremst).

Under Innstillingar er det mogeleg å skru på
interaktivt val av vindauge, i kontrast til standardfunksjonen som knipsar det
aktive vindauget. Om dette er skrudd på, kan ein velje eit vindauge ved å
klikke på det. (Greenshot markerar området på same måte som i områdemodus).
Om du ønskjer å knipse eit dotterelement (f.eks. innhaldet på ei nettside
utan rulleområde og menyar eller ei enkeltramme på ein nettstad som nyttar rammer,
kan du halde muspeikaren over vindauget og trykkje PgDown-tasten. Etter
dette kan du velje dotterelementa du ønskjer å knipse.

Om du ønskjer å knipse høgreklikkmenyar, stiller ting seg annleis: Snøggtasten for
å knipse vindauge vil ta bort menyen, og Greenshot sin eigen høgreklikkmeny vil
openbart gje same resultat. Om du ønskjer å knipse ein slik meny, gjer du det enkelt
ved å aktivere områdeknipsing med Print-tasten, og deretter bytte til
vindaugemodus med Mellomrom.

Knips fullskjerm Control + Print

Denne funksjonen tar eit bilde heile skjermen
(den aktive skjermen i fleirskjermoppsett).

Knips Internet Explorer Control + Shift + Print

Med denne funksjonen kan du enkelt ta eit skjermbilde av ei open nettside i
Internet Explorer. Bruk Greenshot sin høgreklikkmeny for å velje IE-fane, eller
bruk snøggtasten for å knipse den aktive fana.

Å bruke knipsfiksaren

Greenshot har eit innebygd, enkelt bilderedigeringsprogram (knipsfiksaren)
som har kjekke funksjonar for å notere eller teikne på eit skjermbilde.
Du kan òg markere eller sensurere delar av skjermknipset.

Greenshot sin knipsfiksar kan brukast til meir enn bare skjermknips;
du kan òg opne bildefiler frå disk eller frå utklyppstavla. Høgreklikk
Greenshot-ikonet i varselfeltet nedst til høgre og vel høvesvis
Opne bilde frå fil eller Opne bilde frå utklyppstavle.

 • Forseinking før skjermknips: Her kan du leggje til ei forseinking
  mellom stadfesting og tidspunktet skjermknipset blir tatt.
 • Bruk interaktiv vindaugsknipsing: Aktiverar mogelegheiten for å velje
  vindauge som knipsast, i kontrast til standardvalet som automatisk knipsar
  det aktive vindauget. Sjå vindaugsknipsing.
 • Vindaugsstil: Om du nyttar Windows Vista eller 7 med eit Aero-tema
  (gjennomsynlege element) kan du velje korleis element som er synleg gjennom
  vindauget blir knipsa.

  • Automatisk: Let Greenshot avgjere gjennomsynlegheit.
  • Som synt: Gjennomsynlege rammer blir knipsa nett som på skjermen.
  • Bruk standardfarge: Gjev ein svart bakgrunn bak gjennomsynlege områda.
  • Use custom color: Gjev ein eigendefinert farge bak dei gjennomsynlege områda.
  • Hald på gjennomsynlegheit: Gjennomsynlege område blir knipsa utan bakgrunn,
   og blir synt med ein rutete bakgrunn i knipsfiksaren. Mønsteret blir ikkje
   synleg i utfila. Utfila må lagrast i PNG-format for å halde på gjennomsynlegheita.
 • Internet Explorer-knipsing: Gjer klart for enkel knipsing frå Internet Explorer.
 • Tilpass knipsfiksaren til utklyppsstorleiken: Endrar storleiken på knipsfiksaren i høve til skjermknipset.
 • Utformat-innstillingar

  • Lagringsplassering: Angjev standardmappa skjermknips blir lagra i.
  • Regel for filnamn: Definerer ein regel for automatiske filnamn ved direktelagring.
   Klikk ?-knappen for å få ei oversikt over gyldige felt.
  • Kopier filplasseringa til utklyppstavla kvar gong eit bilde blir lagra:
   Når du lagrar eit bilde frå Greenshot vil mappe- og filnamn bli kopiert til
   utklyppstavla, og kan enkelt limast inn i andre program for lett tilgang.
  • JPEG-kvalitet: Avgjer vektinga mellom filstorleik og kvalitet når du
   lagrar bilde i JPEG-format. Standardkomprimering er 80%.
  • Syn kvalitetsdialog kvar gong eit bilde blir lagra: Gjer det mogeleg å
   velje komprimering ved kvar lagring.
  • Reduser totalt fargetal til maksimum 256: Vil alltid lagre JPEG-bildet
   med maksimum 256 fargar (8-bit). Dette vil ofte redusere kvaliteten.

  Målinnstillingar

  • Dynamisk målveljar: Syner ein meny rett etter knipset er tatt,
   der du sjølv kan velje kor du vil nytte skjermknipset.
  • Andre mål: Om den dynamiske målveljaren er deaktivert kan du velje ein
   eller fleire målprogram eller -funksjonar som blir brukt til å ta imot
   eller vidareformidle skjermknipset. Om du kryssar av for fleire mål
   vil Greenshot jobbe seg nedover lista og eksportere til alle måla.

  Utskriftsinnstillingar

  • Forminsk bildet til arkstorleiken: Om skjermknipset skulle vera større
   enn arket som er valt, skalerer Greenshot ned bildet så det passar innanfor margane.
  • Forstørr bildet til arkstorleiken: Om bildet er mindre enn arket, vil
   Greenshot skalere bildet til å fylle heile arket proporsjonalt.
  • Roter bildet til arkretninga: Snur bilde i breiddeformat på høgkant.
  • Sentrer bildet på arket: Plasserar bildet på midten av arket.
  • Skriv ut dato/tid som botntekst: Dato og tidspunkt for utskrift blir
   plassert nedst på arket.
  • Skriv ut med inverterte fargar: Skriv ut bildet som eit negativ.
   Spesielt nyttig for t.d. kvit tekst på svart bakgrunn (for å spare blekk/toner).
  • Skriv ut i gråtonar: Utskrifta blir skrive ut i gråtonar uavhengig av
   skrivar- og originalinnstilingar.

  Tilleggsinnstillingar

  Syner ei liste over installerte tillegg. Vel eit tillegg frå lista og klikk
  Konfigurer for å justere tilleggspesifikke innstillingar.

  Lyst til å hjelpe?

  I augneblinken treng me ikkje hjelp i utviklinga. Det er likevel fleire ting
  du kan gjere for å støtte opp rundt Greenshot og utviklarane.
  På førehand takk! :)

  Vurder ein donasjon

  Me legg ned mykje arbeid i Greenshot, og brukar mykje tid på å utvikle eit godt
  stykke open kjeldekode utan kostnad for sluttbrukaren. Om programmet gjer deg
  meir produktiv, sparar deg eller selskapet ditt for mykje tid og pengar eller
  du rett og slett likar ideen om open kjeldekode er du velkomen til å ære innsatsen
  vår med ein donasjon.
  På heimesida vår finn du informasjon om korleis du kan støtte utviklarane:
  http://getgreenshot.org/support/

  Spre ryktet

  Om du likar Greenshot, syt for at andre får greie på det! Fortel vener, kollegaer og
  fygljarar på sosiale media om Greenshot!
  Gje tilbakemelding på Greenshot på relevante programvaresider eller legg ei
  lenkje til nettsida vår (http://getgreenshot.org) på bloggen eller heimesida di.

  Send inn omsetjing

  Er ikkje Greenshot tilgjengeleg på ditt føretrekte språk? Om du kjenner deg
  i stand til å omsetje programmet er du meir enn velkomen!
  Om du er registrert på sourceforge.net kan du sende inn omsetjingar til vår
  omsetjings-tracker.
  Kontroller fyrst om det alt finst ei omsetjing på
  nedlastingssida.
  Sjekk òg omsetjings-trackeren,
  då den kan innehalde ein omsetjing under arbeid eller diskusjon.
  Ver merksam på at me bare tilbyr omsetjingar på nedlastingssida vår om den har
  blitt sendt inn gjennom ein sourceforge.net-konto. Sidan me sannsynlegvis ikkje
  forstår omsetjinga di er det fint om andre sourceforge-brukarar kan kontakte deg
  om endringar eller forbetringar i samband med til dømes nye programversjonar.

  Comments are closed.